Στοιχεία για την εκκαθάριση της ΔΗΚΕΞ

Σήμερα Πέμπτη 8/7 καταθέσαμε αίτημα στον Δήμο Ξάνθης, ζητώντας όλα τα στοιχεία εκείνα που θεωρούμε πως πρέπει να γνωρίζουμε ,ως Δημοτικοί Σύμβουλοι αλλά και ως Δημότες της πόλης για την εκκαθάριση της ΔΗΚΕΞ. Η διαφάνεια είναι η προτεραιότητα μας και έτσι θα λειτουργούμε πάντα, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.

Περιμένουμε άμεσα.

Αίτημα προς τον Δήμο Ξάνθης

Σύμφωνα με  το αριθ.6/5-5-2021 πρακτικό τακτικής, συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, Αριθ. Απόφασης 54 που αφορά την Έγκριση εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ξάνθης», απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για παράδοση και παραλαβή των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, αποφασίστηκε η έγκριση εκκαθάρισης, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ξάνθης» (ΔΗΚΕΞ) ορίζοντας τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, ως εκπρόσωπο του Δήμου Ξάνθης, για την παράδοση και παραλαβή των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, που περιέρχονται στον Δήμο Ξάνθης, ώστε να προβεί στην απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

Παρακαλούμε  να μας αποστείλετε όλα τα παρακάτω στοιχεία το συντομότερο δυνατόν:

  1. Επιχορηγήσεις από τον Δήμο Ξάνθης και άλλους δημόσιους φορείς από το 2000 έως και το 2011.
  2. Καταστατικό με τις τροποποιήσεις του.
  3. Δάνεια, τρόπος πληρωμής τους, εγγυητές δανείων, σκοποί δανείων με όλες τις αποφάσεις των οργάνων. (Διοικητικό συμβούλιο, Δημοτικό συμβούλιο)
  4. Οικονομικές καταστάσεις εσόδων – εξόδων ανά χρονιά με τις ανάλογες αποφάσεις έγκρισης από τα αρμόδια όργανα.
  5. Κατάσταση εσόδων – εξόδων του Δημοτικού σταθμού αυτοκινήτων το οποίο διαχειριζόταν η εν λόγω επιχείρηση.
  6. Σε ποιες εταιρείες συμμετείχε η επιχείρηση με ποιο ποσοστό με τις ανάλογες αποφάσεις.
  7. Ποιες οι υποχρεώσεις της επιχείρησης πριν την έναρξη της εκκαθάρισης σε δημόσιους οργανισμούς, ελληνικό δημόσιο, ασφαλιστικούς φορείς και προμηθευτές.
  8. Απαιτήσεις της επιχείρησης σε τρίτους.
  9. Ισολογισμούς από το 2000 έως το 2011.

Δημοτικοί Σύμβουλοι

Γιώργος Χατζηθεοδώρου

Αριάνα Παπαϊωάννου

Νίκος Ανταμπούφης