Δημοτικό Συμβούλιο 13/10/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:
 • Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
 • Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
 • Τους αξιότιμους Προέδρους των Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου, Κιμμερίων, Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 13 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, στην αίθουσα του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης (Π Καπναποθηκών),σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020 και 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020  εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθεί σχετική απόφαση στο παρακάτω θέμα, της ημερήσιας διάταξης.

Επισημαίνεται ότι αναφορικά με τη:

α) δια ζώσης σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου, εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-05-2020 (Β’ 1988), ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. β) …..

 1. Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «βαρύ φορτηγό» στις εγκαταστάσεις «βιομηχανική – βιοτεχνική επεξεργασία πλαστικών βιομηχανικών υπολειμμάτων και εμπορική αποθήκη» σε δημοτική οδό αγορκτήματος Κιμμερίων (εισηγητής, Ιωάννης Ζερενίδης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 2. Έγκριση 12ης Αναμόρφωσης του τρέχοντα προϋπολογισμού του Δήμου (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 3. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ειδικού σκοπού, για διαχείριση χρημάτων παγίας προκαταβολής (εισηγητής, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 4. Έγκριση παράτασης της εκκαθάρισηςτηςΚοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ξάνθης» (ΔΗΚΕΞ) και ορισμός αμοιβής εκκαθαριστών (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 5. Δωρεά υλικών, για την αντιμετώπιση COVID-19, σε διάφορους φορείς (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 6. Υποβολή αιτήματος για την παράταση του χρόνου παραχώρησης χρήσης με μίσθωμα του Δασικού χωριού «ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ» (εισηγητής, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 7. Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την εφαρμογή της μελέτης με τίτλο: «Διαχειριστική Μελέτη Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος «ΔΡΥΜΟΥ» για τη δεκαετία 2021-2030 (εισηγητής Σιαμπάν Μπαντάκ, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 8. Λύση μίσθωσης, απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στο Υποθηκοφυλάκειο Ξάνθης και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Ανιδήμαρχος Ξάνθης)
 9. Έγκριση εκ νέου δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση στο Σωματείο «Ένωση Ποδοσφαιρκών Σωματείων Ξάνθης» (ΕΠΣ) και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)