Τη Δευτέρα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης με 62 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014 στις 18:00 σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης με 33 θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί “ζωντανά” από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης.

Τα θέματα:

 • 01ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη αιτήματος για «Τοποθέτηση φωτεινού σταυρού φαρμακείου σε στύλο» (θέμα εξ αναβολής) (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 02ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη αιτήματος για τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Δράμας ανάμεσα στις οδούς Κουντουριώτου και Αρκαδίου (θέμα εξ αναβολής) (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 03ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη αιτήματος για τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Θερμοπυλών (θέμα εξ αναβολής) (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 04ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας για τη διενέργεια ερευνητικής – δειγματοληπτικής γεώτρησης εντός δημοτικής έκτασης (θέμα εξ αναβολής) (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 05ο ΘΕΜΑ : Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των αναπληρωτών αυτών στο ΝΠΔΔ του Δήμου Ξάνθης με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» και την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου αυτού. (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
 • 06ο ΘΕΜΑ : Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των αναπληρωτών αυτών στο ΝΠΔΔ του Δήμου Ξάνθης με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» και την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου αυτού (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
 • 07ο ΘΕΜΑ : Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου Ξάνθης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
 • 08ο ΘΕΜΑ : Ορισμός μελών, Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ξάνθης και των αναπληρωτών τους (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
 • 09ο ΘΕΜΑ : Ορισμός μελών και εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου του ΔΣ του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
 • 10ο ΘΕΜΑ : Ορισμός μελών και εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου του ΔΣ του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
 • 11ο ΘΕΜΑ : Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης και των αναπληρωτών τους (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
 • 12ο ΘΕΜΑ : Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου Ξάνθης στις γενικές συνελεύσεις Ανωνύμων Εταιριών (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
 • 13ο ΘΕΜΑ : Ορισμός μελών στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Πιπέλης Θεόδωρος)
 • 14ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση και αντικατάσταση μελών σε επιτροπές του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)
 • 15ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπών του Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με τα άρθρα 64 & 67 του ΠΔ 28/80 για τη περίοδο από 1-9-2014 έως 31-12-2014 (εισηγήτρια Καρακατσάνη Πολυξένη)
 • 16ο ΘΕΜΑ : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης στην Επιτροπή Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων (εισηγητής Πανδρακλάκης Αθανάσιος)
 • 17ο ΘΕΜΑ : Ορισμός μέλους στη τριμελή επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4264/2014 (εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)
 • 18ο ΘΕΜΑ : Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Α/θμιου και Β/θμιου συμβουλίου επιθεώρησης θεάτρων – κινηματογράφων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΝ445/37 και 446/37 (εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)
 • 19ο ΘΕΜΑ : Ορισμός μελών στην επιτροπή για την Άδεια Εγκατάστασης Προσώπων Εκδιδόμενων με αμοιβή (άρθρο 3 παρ.2 του Ν.2734/99) (εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)
 • 20ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων (εισηγήτρια Θεραπίδου Όλγα)
 • 21ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων για την επιβολή προστίμων για την στάθμευση οχημάτων στη περιοχή ελεγχόμενης στάθμευσης (εισηγήτρια Θεραπίδου Όλγα)
 • 22ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση επιτροπής καθορισμού τιμήματος εκποιούμενων ή εκμισθώμενων δημοτικών ακινήτων (εισηγήτρια Θεραπίδου Όλγα)
 • 23ο ΘΕΜΑ : Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη διενέργεια ελέγχου στοιχείων που αφορούν το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (0,5%) και το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων (5%) (εισηγήτρια Θεραπίδου Όλγα)
 • 24ο ΘΕΜΑ : Ορισμός Επιτροπής για διαπίστωση βλαβών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΗΣΑΚΙ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 25ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 26ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 27ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 3ου ΑΠ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 28ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 3ου ΑΠ του έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 29ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών οικισμού Λεύκης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 30ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 31ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΟΣΕ Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 32ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 33ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 34ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου ΑΠ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» εργολαβία: «Διαμόρφωση υπόγειου χώρου κτιρίου επί της οδού Καπνεργατών» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 35ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΟΣΕ Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 36ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 37ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΙΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 38ο ΘΕΜΑ : Οριστική παραλαβή της μελέτης: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 39ο ΘΕΜΑ : Διάθεση για χρήση υπηρεσιακού οχήματος (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 40ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την άδεια εγκατάστασης προσωρινής λυόμενης κατασκευής δαπέδου σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Ύδρας 25 (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
 • 41ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση εκδηλώσεων για τον 95ο εορτασμό των Ελευθερίων της Ξάνθης (εισηγήτρια Ιακωβίδου Θεοδοσία)
 • 42ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση οργάνωσης εκδήλωσης στη Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου, Δημοτική Κοινότητα Κιμμερίων και Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης στα πλαίσια εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου (εισηγήτρια Ιακωβίδου Θεοδοσία)
 • 43ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση δαπανών για την υποδοχή – φιλοξενία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου (εισηγήτρια Ιακωβίδου Θεοδοσία)
 • 44ο ΘΕΜΑ : Καθορισμός ειδικοτήτων είκοσι έξι (26) εγκεκριμένων θέσεων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα και έγκριση των προσλήψεων αυτών (εισηγήτρια Τζανόγλου Καλλιόπη)
 • 45ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.6/28-3-2014 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά με «Πληροφοριακές Πινακίδες Δ. Ξάνθης & ΔΕ Σταυρούπολης του προγράμματος BLACK SEA SILK ROAD CORRIDOR (εισηγητής Δρεμσίζης Ιωάννης Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης)
 • 46ο ΘΕΜΑ : Αποδοχή παραχώρησης ακινήτου στο Δήμο Ξάνθης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης (εισηγητής Ζολώτας Αργύριος)
 • 47ο ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης της «Προμήθειας καυσίμων θέρμανσης – κίνησης έτους 2014» λόγω ματαίωσης του σχετικού διαγωνισμού (εισηγητής Ζολώτας Αργύριος)
 • 48ο ΘΕΜΑ : Έγκριση διενέργειας προμηθειών καυσίμων θέρμανσης – κίνησης για το οικ. Έτος 2015 (εισηγήτρια Καρακατσάνη Πολυξένη)
 • 49ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη αιτήματος για τη Πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Φιλίππου Αμοιρίδη από την αρχή της στη συμβολή με την οδό Δημάρχου Πυγμαλίωνος Χρηστίδη μέχρι και τη συμβολή της με την οδό Μαυρομιχάλη εμπρός από το παλιό Δημαρχείο. (θέμα εξ αναβολής) (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • 50ο ΘΕΜΑ : Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ξάνθης και Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης (εισηγήτρια Συμεωνίδου Παρθενόπη)
 • 51ο ΘΕΜΑ : Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ», του Επιχειρησιακού Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στην πρόσκληση 59 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμων» προϋπολογισμού 61.500,00 ευρώ. & αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014 (εισηγητής Παυλίδης Πέτρος)
 • 52ο ΘΕΜΑ : 16η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)
 • 53ο ΘΕΜΑ : Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους για παραβάσεις ΚΟΚ (εισηγητής Κηπουρός Κων/νος)
 • 54ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση της αριθμ.324/2006 άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)
 • 55ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς (εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)
 • 56ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την ανάκληση άδειας επαγγελματία πωλητή στη λαϊκή αγορά της Ξάνθης (εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)
 • 57ο ΘΕΜΑ : Είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων (εισηγητής Χρυσαφίδης Σωτήριος)
 • 58ο ΘΕΜΑ : Είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων (εισηγητής Χρυσαφίδης Σωτήριος)
 • 59ο ΘΕΜΑ : Επιλογή δικαιούχων για την απευθείας εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες του Δήμου (εισηγήτρια Ασικίδου Μαρία)
 • 60ο ΘΕΜΑ : Επιχορήγηση του Περιφερειακού Τμήματος Ξάνθης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (εισηγητής Χρυσαφίδης Σωτήριος)
 • 61ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση Αθλητικού Συλλόγου (εισηγητής Πανδρακλάκης Αθανάσιος)
 • 62ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση Λυκείου Ελληνίδων Ξάνθης (εισηγητής Πανδρακλάκης Αθανάσιος)